gradient
 
Spin UpSpin Down
Spin UpSpin Down
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
znak
unibus
unibus
unibus
unibus
unibus

REGULAMIN  HOTELU** UNIBUS 

            Rezerwacja 

 

1. Telefon

889 555 700,  +48 85 730 03 03 - bezpośrednie numery do recepcji Hotelu.

2. Email 
Wysyłając wiadomość na adres:
recepcja@unibus.com.pl.
 
  
Płatność za pobyt:
* w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania: kartą płatniczą, kodem BLIK lub gotówką w PLN.

* przed przyjazdem: przelewem bankowym po potwierdzeniu rezerwacji na konto nr:
PL 09 1020 1332 0000 1802 0388 4491
SWIFT  BPKOPLPW 

Hotel Unibus Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4

  BLIK            

 Obsługujemy karty:

                                    

Widok 360° otoczenia hotelu

                                                                                                         
 REGULAMIN HOTELU UNIBUS

 Właścicielem i administratorem Hotelu jest Hotel Unibus Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku Podlaskim, przy ul. Widowskiej 4, NIP: 540-020-08-56, adres e-mail: recepcja @unibus.com.pl, Tel.+48 730 03 03, +48 889 555 700 dla którego Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy NR: 0000106730, kapitał zakładowy 57 500,00 zł (zwany dalej Hotelem)

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury hotelowej.
 2. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe i inne, zgodnie z profilem działalności.
 3. Opis pokoi, cennik świadczonych usług oraz zakres poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie hotelu http://www.unibus.com.pl/ oraz w Recepcji.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zwarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu.
 5. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 6. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej oraz w każdym pokoju hotelowym.

§ 2.  DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy się o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.
 3. Życzenie przedłużenie pobytu o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00, w dniu planowanego wymeldowania. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi.
 4. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12:00 do 14:00 Recepcja naliczy opłatę za połowę doby, po godzinie 14:00 Recepcja naliczy opłatę za cała następną dobę.
 5. Przed opuszczeniem Hotelu prosimy o pozostawienie klucza do pokoju w Recepcji.

§ 3.  REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacja pobytu w Hotelu odbywa się poprzez:

  *telefon  +48 730 03 03: +48 889 555 700 – bezpośrednie numery do Recepcji Hotelu,

  * e-mail: recepcja@unibus.com.pl,

  * bezpośrednio w Recepcji Hotelu.

  Potwierdzenia rezerwacji dokonanej telefonicznie potwierdza recepcja w trakcie rozmowy a na życzenie gościa wysyła e-mail na podany adres.

  Potwierdzenia rezerwacji dokonanej e-mailem Recepcja potwierdza również e-mailem na ten sam adres.

 2. Płatność za pobyt :
  • w dniu przyjazdu w trakcie meldowania: karta płatniczą, gotówką w PLN, kodem BLIK i inne obsługiwane przez First Data - Polcard,
  • przed przyjazdem: przelewem bankowym, po potwierdzeniu rezerwacji, na konto nr:
  • PL 09 1020 1332 000 1802 0388 4491 SWIFT BPKOPLPW,
  • w trakcie pobytu Gościa lub po jego wyjeździe: przelewem bankowym – tylko w przypadku wcześniejszego uzgodnienia tej formy z Recepcją.
 3. Jednostką płatnicza Hotelu jest złoty polski.
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie Karty Meldunkowej.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 6. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzanie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gości, pracownikach Hotelu lub innych osobach przebywających w hotelu.
 8. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu opłaty za cały okres pobytu.
 9. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, przedpłata nie zostaje zwrócona.
 10. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa Hotel nie zwraca opłaty za pozostałe niezrealizowane usługi.
 11. Faktury VAT za usługi są wystawiane na podstawie danych podanych w Karcie Meldunkowej.
 12. O chęci uzyskania Faktury VAT należy poinformować Recepcję przed dokonaniem płatności za usługi.

§ 4.  USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usługi prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie Recepcji.
 2. Śniadanie dla Gości hotelowych jest bezpłatne.
 3. Monitorowany parking dla samochodów bez przyczep (osobowych i vanów) jest bezpłatny w czasie pobytu zameldowanego Gościa, dla samochodów ciężarowych jest płatny zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie http://www.unibus.com.pl/ i w Recepcji. Parking jest przeznaczony dla Gości Hotelu, Restauracji lub przybyłych na imprezy na terenie Hotelu. Pozostałe pojazdy pozostawione na terenie Hotelu zostaną z niego usunięte na koszt osoby pozostawiającej pojazd lub zostanie naliczona za nie opłata karna.
 4. Na życzenie Gości hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udostępnienie akcesoriów dla dziecka (łóżeczka, wanienki, pościeli),
 • udostępnienie żelazka i deski do prasowania,
 • możliwość przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w sejfie w Recepcji,
 • przechowywanie bagażu osobistego Gości podczas pobytu w Hotelu,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i/lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałych z jego winy i/lub odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za powstałe zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.                                        

§ 6. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym, będą odesłane na wskazany przez gościa adres na jego koszt. Gość jest zobowiązany samodzielnie zamówić kuriera, który odbierze paczkę.
 2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. 

§ 7. CISZA NOCNA

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego. 

§ 8. REKLAMACJE

 1. Goście Hotelu mają prawo do składnia reklamacji w przypadku zauważenia uchybie w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w Recepcji hotelowej.
 3. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług w formie pisemnej. 

§ 10. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Opuszczając pokój należy każdorazowo wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi i okna.
 2. W hotelu zabronione jest trzymanie niebezpiecznych przedmiotów, takich jak broń palna, amunicja, biała broń, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz iluminacyjnych.
 3. Dla bezpieczeństwa wszystkich Gości, zabrania się użytkowania w pokojach elektrycznych grzejników, grzałek i innych przedmiotów elektrycznych nie będących wyposażeniem pokoju.
 4. W przypadku zagrożenia pożarowego, po włączeniu się alarmu, należy natychmiast udać się do wyjścia ewakuacyjnego. Plan ewakuacji znajduje się na korytarzu oraz na stronie internetowej Hotelu http://www.unibus.com.pl/ oraz w Książkach hotelowych w pokoju.
 5. Goście hotelowi są zobowiązani do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym, w szczególności ograniczeń związanych z COVID-19. Przepisy zewnętrzne mogą zmienić sposób, ograniczyć lub wyłączyć możliwość świadczenia części lub całości usług hotelowych za co hotel nie ponosi odpowiedzialności.  

 § 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wzniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną powinny zostać złożone do depozytu recepcji. Gość jest zobowiązany zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność Hotelu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nie zamknął drzwi na klucz po każdym jego opuszczeniu.
 2. Zakazane jest wprowadzanie zwierząt na teren Hotelu, zarówno do pokoju,  jak i do restauracji oraz do centrum rekreacji.
 3. Ze względu na ochronę przeciwpożarową i dedykowany system czujników w pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
 4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie, zniszczenie, odświeżenie pokoju po dymie papierosowym, złamanie zakazu palenia papierosów poza wyznaczonymi do tego miejscami, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja Hotelu.
 5. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. NR 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Polityką prywatności zamieszczonej na stronie internetowej oraz w Recepcji Hotelu, koniecznych do wykonania usługi hotelowej.
 6. Gość w każdym czasie posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
 7. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej .
 8. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Hotel, Gość akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowanej za stronie http://www.unibus.com.pl/
 9. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 10. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

 Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.

      

Skontaktuj się z nami   koperta

hotel 2 gwiadkowy
HOTEL UNIBUS **
ul. Widowska 4
17-100 Bielsk Podlaski
+48 889 555 700
+48 85 730 03 03
e-mail: recepcja@unibus.com.pl
hotel 2 gwiadkowy