gradient
 
Spin UpSpin Down
Spin UpSpin Down
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
znak
 

   POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Zgodnie z art.  13 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (Dz.U. L 119, 4.5.2016, s. 1-88) - "RODO" oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 Administratorem danych jest Hotel Unibus sp. z o.o. , z siedzibą w Bielsku Podlaskim ,przy ul. Widowskiej 4, NIP: 543 020 08 56, adres e-mail: recepcja @unibus.com.pl, Tel.+48 730 03 03, +48 889 555 700 dla którego Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi Krajowy Rejestr SądowyNR : 0000106730 zwany dalej Hotelem.

 1. Twoje dane przetwarzane są w celach związanych z realizacją rezerwacji, umów zawieranych przez administratora, promocją jego usług, a także w celu umożliwienia administratorowi kontaktu z jego klientami.  Przetwarzanie danych w powyższym zakresie oparte jest na art.  6 ust. 1 lit. a, b, c, f  RBP.
 2. Dane osobowe pozyskujemy od Pani/Pana w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych , jeżeli Pani/pan wyraziliście taka zgodę.
 3. W celu dokonania wyceny usług, rezerwacji usługioraz wykonania usługi ,jak również w przypadku zawierania innych umówzwiązanych z profilem działalności , rozpatrzenia reklamacji, wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i Gościom Hotelu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu analitycznym tj. badanie i analiza aktywności na stronie internetowejnależącej do Hotelu, w celu administrowania stroną - możemy przetwarzać takie dane osobowe jak :
  • Imię i nazwisko
  • Adres (ulica ,numer domu/mieszkania, kod pocztowy , miasto/
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Dane Przedsiębiorstwa wraz z numerem NIP ( w przypadku wystawiania faktury VAT na przedsiębiorstwo)
  • Numer rejestracyjny i marka pojazdu należącego do Gościa, numeru miejsca parkingowego na którym stoi pojazd ( w przypadku korzystania z parkingu hotelowego )
  • Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu
  • Numer dokumentu tożsamości
  • PESEL
  • Informacje dotyczące narodowości
  • Numer kart płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rozrachunków ,powiązane z rozliczeniami mobilnymi
  • Numeru rachunku bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy
  • Wizerunku twarzy pozyskiwanego z monitoringu wizyjnego
  • Adres IP
  • Data i godzina odwiedzin strony www. Hotelu, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżoną lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona gdzie wypełniono formularz kontaktowy , data i czas serwera– w celach analitycznych i administrowanie stroną internetową
 4. Cokies –Hotel na swojej stronie internetowej wykorzystuje cokies czyli krótkie pliki tekstowe , zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie czy tez innych urządzeniach użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system , a także przez systemy należące do innych podmiotów z usług których korzystamy ( np. Facebook, Google )
 5. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania, usuwania, ograniczania ich przetwarzania, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawa do przenoszenia danych, do bycia zapomnianym w przypadku gdy pozwalają na to przepisy.
 6. Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza PKBR.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową rezerwacji i realizacji usług hotelu.
 8. Hotel nie będzie profilował Twoich danych w oparciu o tę umowę, a także nie będzie podejmował automatycznych decyzji
 9. W razie potrzeby Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom w celu realizacji zamówionych usług np. współpracującym z nami prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmom księgowym, firmie hostingowej, firmie ubezpieczeniowej i innym, orazinnym organom lub podmiotom na podstawie przepisów prawa lub decyzji właściwego organu.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 • Trwania umowy - w odniesieniudo danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lata lub 10 lat ( 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych w celu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń ( długość okresy zależy od tego czy obie strony są przedsiębiorcami czy tez nie )
 • 6 miesięcy – w odniesieniu do danych osobowych które zostały zebrane przy wycenie usługi a jednocześnie nie doszło do zawarcia umowy
 • 5 lat –w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
 • Do czasu cofnięcia zgodylub osiągnięcia celu przetwarzania , jednak nie dłużej niż 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody
 • Do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata – w odniesieniu dodanych osobowych przetwarzanych głownie do celów analitycznych ,wykorzystywanie cokies i administrowania stroną internetową.
 • Okres w latach liczy się od końca roku , w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych.

12.W zakresie nie uregulowanym niniejsza polityka prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych

13. Niniejsza polityka prywatności jest opublikowana na stronie internetowej Hotelu , znajduje się w informatorach hotelowych i w recepcji.

14.Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 1 października  2021 roku.   

Skontaktuj się z nami   koperta

hotel 2 gwiadkowy
HOTEL UNIBUS **
ul. Widowska 4
17-100 Bielsk Podlaski
+48 889 555 700
+48 85 730 03 03
e-mail: recepcja@unibus.com.pl
hotel 2 gwiadkowy